صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3887
عنوان مطلب سرنگونی، انقلاب و سوسیالیسم - نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ
اوريژينال
تاريخ 13780426 - 19990717
فايل پايه فايل واژه نگار فارسى دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق سعيد احمد
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20060505 - تنظيم و انتشار متن فارسى
20060505 - تنظيم و انتشار متن کردى، ترجمه رفيق سعيد احمد
20060505 - تنظيم و انتشار متن عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
توضيح


Last updated: 2006-05-05