Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

استعفا از کميسيون شوروى
نامه به د.س.، ک.ر. و مسئول کميسيون


رفقاى گرامى د.س/ک.ر

نظر به مشغله بيش از حد زياد (کمونيست، ب.س، بيانيه و...) بدينوسيله استعفاى خود را از کميسيون شوروى تقديم ميکنم.
نه فقط کار براى کميسيون، بلکه حتى شرکت در جلسات آن نيز در شرايط کنونى براى من مقدور نيست.
مراتب را به رفيق حيدر اطلاع ميدهم. نامه به حيدر ضميمه است.٭

نادر ١١ اکتبر
٭ رفيق حيدر دبير کميسيون است.


رفيق حيدر گرامى

نظر به مشغله زياد، من از عضويت در کميسيون شوروى استعفا کرده‌ام. متأسفانه شرکت در جلسات و کار در کميسيون بطور جدى براى من مقدور نبود.

موفق باشيد.
نادر ١١ اکتبر


hekmat.public-archive.net #4060fa.html