صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3846
عنوان مطلب گزارش به کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست
اوريژينال نوارهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست 101_01, 101_02
دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده.
تاريخ 13610701 - 19820923
تاريخ تقريبى است. کنگره در روزهاى آخر شهريور شروع شد.
فايل پايه
انجام شده 20060223 - تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى - پياده کردن متن


Last updated: 2006-02-23