صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3595
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠
اوريژينال فايلهاى صداى سايت راديو انترناسيونال
متن پياده شده: "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 400 - 448
تاريخ 13781015 - 20000115
فايل پايه متن پياده شده: فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 84
انجام شده 20040912 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
20060729 - تنظيم و انتشار html متن پياده شده فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2006-07-29