صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2720
عنوان مطلب نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٦ - ٢٠ مرداد ١٣٦٢ - صفحه ٣٥ و ٣٦ - BSa06
تاريخ 13620520 - 19830811
فايل پايه 2720fa.vnf
2720tu.doc - فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031013 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040629 - تنظيم و انتشار html ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-13