Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

Komünist Parti Kuruluşunun Ön Semineri’nde
Parti Tartışmasının Eksenindeki Noktalar


Be Su-ye Sosyalizm’in notu:
Yoldaş Mansur Hikmet’in önerisiyle Parti hazırlığı ön oturumunda Komünist Parti’nin kuruluşunun özellikleri ve gereksindiklerine ilişkin tartışma temel on tez ve nokta üzerinde yoğunlaştırıldı, yoldaş Taqvai de bu tartışmayı sonuçlandıran tartışmasında bu 10 tezi temel aldı. Yoldaş Taqvai’nin sonuç konuşmasının metni bu sayıda yayımlanıyor. Burada bu 10 tezi kısaca özetliyoruz:


1. Komünist Parti mücadelenin taktik veya uğraksal gereksinimlerinin değil proletaryanın toplumsal devriminin gerkliliğinden kaynaklanır, bu devrimin gereksinimlerini karşılamak partinin varoluş nedenini oluşturur. Bunun yanısıra Komünist Parti bu son ereğe ulaşmak için devrimci işçi hareketinin çeşitli ve taktik aşamalarını etkin biçimde yönetmelidir.

2. Komünist Parti sınıfsal mücadelenin bütün yönlerinde proletaryanın sınıfsal bağımsızlığının simgesi, temsilcisi ve savunucusudur. Bu, Komünist Parti’nin kalıcı özelliğidir, partinin yaşamı boyunca sürekli ciddi biçimde değişimi uğrayan nicel gücü yalnızca partinin bu maddi özelliği kavrandıktan sonra ilkesel biçimde değerlendirilebilir.

3. Parti’nin pratikteki mücadelede utkusu ve ilerlemesi örgütün gücünün artması, etkinlik alanının gelişmesi, özellikle de etkisinin işçi sınıfı kitleleri içinde yayılmasıyla olanaklıdır.

4. İran Komünist Partisi’nin bugünkü koşullarda örgütlenmesinin gerekli koşulu revizyonizm karşıtı mücadelenin pratik alanına genişletilmesidir. Bir başka deyişle parti kuruluşu önündeki son engel hareketimiz içinde proleter olmayan yöntemlerin göz ardı edilmeyecek biçimde varlığını sürdürmesidir. Partinin örgütlenmesi ve kitleler içinde büyüyüp etkinliğinin artması komünist çalışma yöntemlerine ilişkin revizyonist çarpıtmaların eleştirisi ve bunların pratik alana ilişkin ilkesel komünist yöntemlerle değiştirilmesine bağlıdır.

5. İran’da partinin oluşum sürecinin belirleyici özelliklerinden biri çeşitli boyutlarında revizyonizme karşı karalı mücadeledir. İran Komünist Partisi revizyonizme karşı mücadelenin içinden doğar, yalnızca Marksizm’in revizyonist çarpıtmalarını kuram ve pratikte eleştirmekle sağlamlaşır. Bu, revizyonizmin dünya komünist hareketine egemnliğinin partimize sağladığı belirleyici özelliktir.

6. Bu yüzden bu belirli uğrakta partinin kuruluş sürecinde revizyonizme karşı mücadelenin sürdürülüp partinin kuramsal ve pratik açıdan bağımsızlığının berkleştirilmesini değil partinin nicel boyutlarını ve örgütsel yönlerini temel halka olarak değerlendiren bakış açıları uluslararası komünist hareketinin varolan koşullarında İran’da Komünist Parti’nin kuruluş sürecinin temel özelliğini unutan sapkın bakışlardır.

7. İran Devrimci Marksizm’i bu bütünsel kuramsal ve pratik bağımsızlığa kavuştuğunda İran Komünist Partisi’ni ivedilikle kurma hakkı ve yükümlülüğüne sahip olcağız. Komünist Parti’nin kuruluşu başka hiçbir nicel koşulun yerine getirilmesine bağlı değildir. Bunun yanında ereklerinin gerçekleştirilmesi için partinin en geniş kitlesel nüfuz ve yaygın örgütsel etkinliği gereksindiği ortadadır.

8. Bu çerçevede bu belirli uğrakta Komünist Parti’nin kuruluşu için mücadele Komünist Parti Programı güçlerinin saflarındaki popülist çalışma yöntemlerinin eleştirisi ve saflarımızda ilkesel komünist yöntemlerin yerleşmesi üzerine yoğunlaşmalıdır.

9. Komünist Parti’nin kuruluşunu ilgilendiğirdiği kadarıyla komünist çalışma yöntemlerinin yerleşmesi Parti örgütlerinin omurgası ve öncü kadrolarının ilkesel komünist çalışma yöntemlerine dayanması anlamına gelir. Bu partili omurganın komünist çalışma yöntemine dayanması ve bu yöndeki sağlamlığı partiye genelde ve etkinlik alanlarının çeşitli yönlerinde ilkesel yöntemlere dayanma olanağı verir.

10. Parti’nin kuruluşu için mücadele şimdi bile partili mücadele biçimden ayrı değildir. Öncü kadroların önemi ve komünist çalışma yönteminin partinin omurgasında yerleşmesine yaptığımız vurgu faaliyetimizin bütün yönlerinde popülist yöntemlerin yerine ilkesel komünist yöntemleri geçirme mücadelesinin şu anda gündemimizde yeralmadığı anlamına gelmez. İran devrimci Marksizm’i için komünist yöntemlerle mücadele etmek Komünist Parti’nin kuruluşuna bağlı değildir ve şimdi bile yaşamsal önemde bir görev sayılmalıdır.


Komünist Militanlar Birliği Kuramsal-Siyasal Organı Be Su-ye Sosyalizm, Sayı 6, 10 Ağustos 1983’te yayımlandı.

Türkçesi: Siyaveş Azeri


Turkish translation: Siyavash Azari
hekmat.public-archive.net #2720tu.html