صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1410
عنوان مطلب به کارگران نفت ٢٣ تير ١٣٧٨
اوريژينال انترناسيونال شماره 30   Ant030
تاريخ 13780423 - 19990702
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق محمود فارس
انجام شده 20021106 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20100613 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
قدم بعدى


Last updated: 2010-06-13