صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3865
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار سبک کار
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_81 ... 101_104
تاريخ 13610626 - 19820917
فايل پايه متن پياده شده. فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20080831 - انتشار متن پياده شده از روى نوار دريافت شده از رفيق دنيس مر.
قدم بعدى - با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2008-08-31