صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3885
عنوان مطلب خطاب به رفقاى تشکيلات علنى حزب در کردستان - ضرورت تفکيک سياسى و تشکيلاتى گرايشهاى درون حزب - ١٤ر٩ر٩١
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
310_01
تاريخ 13700623 - 19910914
فايل پايه
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-05-04