صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0320
عنوان مطلب نقطه قدرت جنبش ما
اوريژينال بسوى سوسياليسم (دوره اول) - شماره ٦   BSa06
تاريخ 13620520 - 19830729
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021123 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 20021123