صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3874
عنوان مطلب سخنرانى در مورد سرمقاله‌هاى کمونيست ٣ و ٩ - حاکميت، ناسيوناليسم و آوانتوريسم در جنبش خلق کرد
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
289_01, 289_02
تاريخ 13630315 - 19840615
فايل پايه
انجام شده 20060416 - تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-04-16