صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0700
عنوان مطلب ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
اوريژينال انترناسيونال شماره 16-11   Ant011.16
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب 1   2   3
تاريخ 13730915 - 19941115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايلهاى word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
فايل word سوئدی دريافت شده از رفيق ناصر شیشه‌گر
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021225 - تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20030517 - تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى (ترجمه رفيق سعيد احمد)
20050618 - تنظيم و انتشار مطلب به زبان عربى:
ترجمه عربى بخش اول از رفيق جلال محمد
ترجمه عربى بخش دوم از رفيق فارس محمود
ترجمه عربى بخش سوم از رفيق عمار شريف
20210716 - تنظيم و انتشار متن سوئدی
قدم بعدى


Last updated: 2021-07-16