صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0160
عنوان مطلب کمونيست ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران
اوريژينال
تاريخ 13581010
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 8arz1-ed.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق امان کفا
فايل word عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد
فایل word اسپانیایی، دریافت شده از Nicolás Jiménez
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20080616 - انتشار ترجمه انگليسى دريافت شده از رفيق امان کفا.
20080616 - تصحيح و متصل کردن زيرنويسهاى متن فارسى
20100427 - انتشار ترجمه عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد
20180504 - انتشار ترجمه اسپانیایی دريافت شده از رفيق Nicolás Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2018-05-04