صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3981
عنوان مطلب جلسه با وحدت کمونيستى و راه کارگر
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
236_01..236_08
تاريخ 13660302 - 19870523
فايل پايه
انجام شده 20061105 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20170823 - تاریخ جلسه که نامعلوم بود، با تذکر رفیق میلاد رابعی ثبت شد
توضيح - تاريخ ملاقات نامعلوم است.
- رفیق میلاد رابعی تذکر دادند که این نوار مربوط به همان جلسه‌ای است که در «گزارش به کميته مرکزى» آمده است و بنابراین تاریخ دقیق این اودیو، جمعه و شنبه ٢٢ و ٢٣ مه (١٩٨٧) بوده است


Last updated: 2017-08-11