Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

İran Komünist-İşçi Partisi Siyasi Büro’su Bildirgesi:

Federalizm Sloganı Kınanmalıdır*


1. Son aylarda federalizm sloganı bazı sözümona sol hareketleri de kapsayan ulusçu, yurtsever partilerin ve eğilimlerin propagandalarında önemli bir yere oturmuştur. Bu hareketlerin propagandalarında federal bir sistem oluşturmak “erk merkeziyetinin azaltılması”, ve ülkenin yönetsel sisteminin “demokratizasyon”u yönünde bir adım olarak sunulmaktadır. Ancak gerçek şu ki İran’da federalizm sloganı insanların siyasal ve medeni özgürlüklerinin genişlemesini güvence altına almadığı gibi topluma belirleyici siyasal, düşünsel ve kültürel gerilemeler dayatabilecek oldukça gerici, insanlık karşıtı ve işçi karşıtı bir slogandır ve İran toplumunun çağdaş tarihinin en kanlı ve en çetin dönemlerinden birini başlatabilir.

2. Bu partilerin federalizm sloganını gündeme almaları halk arasında böyle bir isteğin olmasından veya toplum bazında federal bir düzen kurmaya yönelik hissedilebilir bir hareket veya eğilimin varlığından dolayı değildir. Toplumda, ulusal ölçekte sözümona “ülkeyi oluşturan uluslar ve kavimler” arasında ciddi bir kutuplaşma veya çekişme bulunmamaktadır, ayrıca böyle siyasetlerin bahanesi olabilecek yoğun ve sağaltılamaz hiçbir ulusal veya etnik kimlik sorunu göürlmemektedir. Federal bir toplum isteği ülke tarihinin çalkantılarının hiçbir uğrağında ortaya atılmış değil ve ülkenin çağdaş tarihinde hiçbir geçmişe ve zemine oturmamaktadır.

Gerçekte federalizm, İranlı nasyonalistleri ve azametçileri ile başta Kürdistan Demokrat Partisi olmak üzere Kürt özerklik yanlısı hareketlerinin alışverişlerinde ve gizli anlaşmalarında bu hareketlerin uydurduğu ve bu hareketlerden kaynaklanan bir slogandır. Bu, her iki tarafın Kürt sorununun gerçekten çözümünden kaçınmak ve Kürdistan halkının doğrudan iradesini gözardı etmek ve halka rağmen kendi aralarında anlaşmak ve erki kendi aralarında bölüşmek üzere bir formüldür.

İran azametçi nasyonalizmi ve ulusçu muhalefetin çeşitli kolları federalizm sloganında Kürt sorununu yadsımanın ve “toprak bütünlüğünü” güvence altına almanın yanısıra özerklik yanlısı partilerle alışverişe girmenin kapısını aralama olanağını görmekteler. Buna karşı Kürt özerklik yanlısı partiler de federalizm sloganında özerklik isteğini tüm ülkeye yayarak ve bunu bütün ülke için federal siyasal-yönetsel bir sistem istemek adı altında sunarak kendilerini bölücülük suçlamasından arındırma ve merkezi devlet ile İranlı nasyonalist partilerin özerklik isteğine karşı dirençlerini azaltma olanağını görmekteler.

3. Federalizm sloganının gerici özelliği ve insanlara dayatacağı oldukça yıkıcı siyasal ve toplumsal sonuçları açıkça ortadadır. Federalizm ülke insanlarını etnik kimliklerine göre resmi olarak bölmek, insanlara yalancı ulusal ve etnik kimlikler uydurmak ve İran’da yaşayan ve çalışan milyonlarca insan için etnik nüfus cüzdanları çıkarmak anlamına gelir. Federalizm insanların siyasal bilinçlerinin ve toplumun siyasal kültürünün gerilemesi ve insanların zihinlerinde, kurumlarda ve toplumsal yasalarda etnikçilik ve ırkçılığın öne çıkarılması anlamına gelir. Federalizm ulusal ve etnik etiketlere dayanarak insanlar arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel ayrımların resmileştirilmesi ve genişletilmesi, ülkenin çeşitli bölümlerinde etnik temizlik, çeşitli bölge insanları için en gerici hareketler ve kişiler arasından önderler uydurmak ve seküler, dine ve etnisiteye dayanmayan, cinsiyet, ırk, din, etnisiteden bağımsız olarak ülkenin bütün yurttaşlarının eşitliği için çabalayan hareketlerin ve güçlerin geriletilmeleri anlamına gelir. Federalizm sloganı ülke işçi sınıfı saflarında en derin etnik uçurumlar ve ayrımlar oluşturma reçetesidir. Federalizm işçi karşıtı ve sosyalizm karşıtı bir slogandır.

4. Pratik açısından, federalizm sloganı ülke çapında kanlı ve uzun bir çekişmenin zeminini oluşturmaktadır. Başta on iki milyonluk Tahran kenti olmak üzere kalabalık ve endüstüriyel merkezlerin büyük bölümünde yurt ile “kavimler” arasında hiçbir birebir ilişki bulunmamaktadır. İnsanlar için etnik kimlikler uydurmak ve toprağı bölgesel egemenlik ve etnik kimliğe göre bölmek ve tanımlamak üzere her türden girişim kaçınılmaz olarak bütün halkı kapsayacak etnik hareketler arasında kanlı ve büyük bir savaşın başlamasına yol açar. Bu gerici, ırkçı ufuğun gerçekleşmesinin İran’da yol açabileceği felaketin boyutları öylesine geniş olacaktır ki Yugoslavya’da son yıllarda süren olaylar bunun yanında sıradan kalacak ve “federalizm” felaketinden sonraki Tahran’ın yanında Beyrut, Saraybosna ve Kabil güvenlik ve istikrar merkezleri olarak öne çıkacaklardır.

5. Halkın 1979’daki özgürlükçü devrimi İslami yönetim ve dincilik adları altında çıkmaza sürüklendi ve kana bulandı. Federalizm isteği bu kez etnikçilik, milliyetçilik ve ulusal etnik kimliklere dayalı yönetim adı altında insanlar için aynı yazgıyı öngörmektedir. Komünist-İşçi Partisi federalizmi gerici, işçi karşıtı ve insanların özgürlüğü ve eşitliğine aykırı bir slogan olarak şiddetle kınar. Bu sloganın İran toplumunda yayılması ve gündeme oturmasının olasılık dışı olmasına karşın İran Komünist-İşçi Partisi nasyonalist partilerin bu karanlık ufuğu ve geleceği insanlara dayatmasına karşı kararlılıkla durmayı görevi olarak görmektedir. Komünist-İşçi Partisi devleti ve ülkenin yönetsel düzenini dine, etnisiteye ve ırka dayandırmaya yönelik her türlü gerici çabanın karşısında duracaktır. İran Komünist-İşçi Partisi ister etnik gericiliklerinden dolayı olsun ister siyasal dar bakışlılık ve ahmaklıktan dolayı insanları bu korkunç uçuruma sürükleyen bütün güçleri ve hareketleri kararlılıkla deşifre edecektir.

6. İran Komünist-İşçi Partisi tüm yurttaşlarının ve sakinlerinin bütün hakları etnisite, cinsiyet, ırk, din, inanç vs.den bağımsız olarak güvence altına alındığı seküler, etnisiteye ve dine dayanmayan siyasal ve yönetsel bir düzenin kurulması için çabalamaktadır.

7. Kürt sorunuyla ilgili olarak İran Komünist-İşçi Partisi bir kez daha ilkesel tutumunun altını çizmektedir. Yalnızca Kürdistan halkı özgür bir referandum yoluyla Kürdistan’ın ayrılmasına veya ülkenin eşit haklara sahip yurttaşları olarak ülke çerçevesinde kalmasına karar verebilir. Kürdistan’ın siyasal ve yönetsel geleceğine ilişkin siyasal güçlerin ve merkezi devletle Kürt özerklik yanlısı partiler arasında halka rağmen her türden perde arkası oyun ve anlaşma siyasal ve yasal meşruiyetten yoksundur.


İran Komünist İşçi Partisi Siyasi Bürosu
Mayıs 1996


* Haziran 1996’da yeniden Enternasyonal, sayı 21’de yayımlandı.


Turkish translation: Siyavash Azari
hekmat.public-archive.net #0920tu.html