صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1600
عنوان مطلب زندگى بعد از دوم خرداد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 17   AH017
تاريخ 13790604 - 20000825
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H17.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02