صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3845
عنوان مطلب نامه به رفيق حجت برزگر - کمونيسم و برابرى
اوريژينال کتاب نقد "يک دنياى بهتر" برنامه‌ى "حزب کمونيست کارگرى ايران – چاپ دوم
تاريخ 13780707 - 19990929
فايل پايه فايل PDF دريافت شده از رفيق بيژن شهابى.
فايل html فارسى از رفيق آرش سرخ
انجام شده 20051224 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى


Last updated: 2005-12-24