صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3955
عنوان مطلب بحث و اظهارنظر در جلسات حزب کمونيست ايران درباره مبانى سياست سازماندهى در شهرها
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
439_02, 439_03, 440_01
تاريخ 13650420 - 19860711
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090322 - انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مير
توضيح ظاهرا اين بحث در دو سرى جلسات پيش رفته است. سرى اول نوارها تاريخ ندارد. تاريخ نوارهاى سرى دوم (با عنوان دور دوم بحث...) بعنوان تاريخ مطلب بکار رفته است.
با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2009-03-22