صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4053
عنوان مطلب آينده فعاليت ما در کردستان
اوريژينال متن تايپ شده کتبى دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13690715 - 19901015
اين نوشته بى امضاء و بى تاريخ است. تاريخ حدسى است.
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
20230606 - انتشار متن کُردی، ترجمۀ کاوه عمر
توضيح اين نوشته بى امضاء و بى تاريخ و ظاهرا نا تمام است.
تاريخ بکار رفته، تاريخ مصاحبه با کمونيست ٥٩ در مورد همين موضوع است.


Last update: 2007-11-02 | 2023-06-06