صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0111
عنوان مطلب اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (٢)
اوريژينال - نسخه بازتکثير شده از انجمن هواداران حزب کمونيست ايران در برلن غربى
تاريخ 13590115 - 19800415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
3borjev1.vnf 3borjev2.vnf 3borjev3.vnf 3borjev4.vnf 4bor2-ah.vnf 4borjev1.vnf 4borjev3.vnf 4borjev4.vnf 4borjev5.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050618 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق جلال محمد
20080129 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى از روى متن اسکن شده دريافتى از رفقا سياوش آذرى و اوزگور يالچين.
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ناسری حیسامی.
20181205 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.

Last updated: 2018-12-06