صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3790
عنوان مطلب مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩
اوريژينال نوار برنامه راديوى فارسى لوس آنجلس، با عليرضا ميبدى
تاريخ 13790430 - 19990721
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1999-06-07-maybodi.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى. منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20040920 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070901 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-09-01