صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3974
عنوان مطلب اولويتهاى کميته مرکزى - افق آينده پس از انقباض در مبارزه نظامى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
209_01
تاريخ ??1363 - ??1984 تاريخ روى نوار ذکر نشده و تخمينى است
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ نامعلوم و تخمينى است. صداى نادر، سيدابراهيم، کورش، عبدالله، عمر در نوار شنيده ميشود


Last updated: 2006-10-22