صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2270
عنوان مطلب طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه
اوريژينال KarEm10 - کارگر امروز شماره ١٠
تاريخ 13691115 - 19910215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق على فرهنگ
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030221 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030926 - تنظيم و انتشار html کردى از روى فايل ارسالى رفيق فتاح مامند
20040323 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20140902 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-09-02