Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيام کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران
به کارگران ايرانرفقاى کارگر

درودهاى گرم و پرشور کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى را بپذيريد.

يکبار ديگر جامعه ايران در آستانه تحولات تاريخسازى قرار گرفته است. دوران پرتلاطمى آغاز شده است. دوره بيدارى، دوره بپاخاستن توده‌هاى عظيم مردم براى بدست گرفتن سرنوشت خويش، دوره جدالهاى تعيين کننده بر سر سهم انسانها از آزادى و رفاه و سعادت. جمهورى اسلامى رفتنى است. اين را ديگر کودن‌ترين مدافعان خود اين حکومت نيز فهميده‌اند. مردم حکم به سرنگونى اين نظام داده‌اند و دست بکار بزير کشيدن آن شده‌اند.

طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد تضمين کند که مبارزه براى بزير کشيدن رژيم نکبت‌بار اسلامى هرچه گسترده‌تر، سازمانيافته‌تر، هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش رود و هرچه سريعتر و کم مشقت‌تر به نتيجه برسد. کارگر و کمونيسم رهبر بحق جنبش توده‌اى براى سرنگونى اين حکومت است. اکنون دوران سرنگونى آغاز شده است. کنگره حزب کمونيست کارگرى بر عزم قاطع ما براى حضور در صف مقدم اين مبارزه تأکيد نمود.

اما اين تنها نيمى از تصوير است.

رفقا،

تحولات امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم اسلامى نيست. آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست. آن آينده دارد امروز ساخته ميشود. انتخابى بزرگ دارد صورت ميگيرد. اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان گذشته نکبت‌بار سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد باشد. اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفّه و انسانى خواهد بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه سوسياليستى. کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى بر نقش تاريخساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم‌نظيرى که براى ايفاى نقش کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عظيم براى آزادى و برابرى در ايران فراهم شده است تأکيد کرد.

رفقا، در دنياى سرمايه‌داران، در قوانين‌شان، در مناسبات اقتصادى‌شان، در فرهنگشان، در تک تک خشتهاى نظام ضد بشرى سود و سرمايه، کارگر را با بيحقوقى و محروميت و فرودستى و بى‌تأمينى و رنج معنى ميکنند. اما بيش از يک قرن و نيم است که بشريت محروم نام کارگر و پرچم کمونيسم کارگرى را با آزاديخواهى، مساوات طلبى، آزاد انديشى، عدالت اجتماعى، خرافه ستيزى و رفاه و رهايى تداعى ميکند. اکنون يک فرصت کم‌نظير تاريخى فراهم شده است که طبقه کارگر در ايران به يک قرن سلطه احزاب رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى مردم و مقدّرات جامعه پايان بدهد. اين فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم نمونه شکوهمندى از يک جامعه آزاد و برابر و مرفّه و انسانى را در ايران بنا کند و در سالهاى نخستين قرن جديد جلوى چشم تمام جهان قرار بدهد. براى ايفاى اين نقش، براى سازماندهى و رهبرى يک انقلاب عظيم عليه جمهورى اسلامى و سرمايه به ميدان بيائيد.

حزب کمونيست کارگرى پرچم اين دنياى بهتر را برافراشته است. به حزب کمونيست کارگرى، حزب انقلاب کارگرى، بپيونديد.

آزادى برابرى حکومت کارگرى
مرگ بر جمهورى اسلامى، زنده باد جمهورى سوسياليستى

کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايرانمنتشر شده در انترناسیونال هفتگی شماره ٢٨ مورخ ٢٧ آبان ١٣٧٩، ١٧ نوامبر ٢٠٠٠

hekmat.public-archive.net #3958fa.html