صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3958
عنوان مطلب پيام کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران به کارگران ايران
اوريژينال انترناسیونال هفتگی شماره ٢٨ مورخ ٢٧ آبان ١٣٧٩، ١٧ نوامبر ٢٠٠٠
تاريخ 13790827 - 20001117
فايل پايه فايل word دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
انجام شده 20060909 - تنظيم و انتشار متن html فارسى
توضيح


Last updated: 2006-09-09