صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3942
عنوان مطلب حزب و جامعه، مکانيسمهاى اجتماعى قدرت سياسى - سخنرانى در پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
تاريخ 13770819 - 19981110
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20060729 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-29