Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

به رفقاى حزبى در تشکيلات مرکزى
(بخش مستقر در خارج)
درباره بند جديد براى اساسنامه، مصوب پلنوم ٨


اساسنامه مصوب پلنوم هشتم بندى را با عنوان تشکيلات مرکزى حزب به تصويب رسانده است. متن اين بند چنين است:

"تشکيلات مرکزى تشکلى از اعضاء حزب است که مستقيما زير نظر کميته مرکزى به منظور پيشبرد وظايف و امور سراسرى حزب، تسهيل امر رهبرى کل حزب و هماهنگى فعاليتهاى محلى سازمان مييابد. فعاليت در تشکيلات مرکزى حزب تابع مقررات و ضوابط ويژه‌اى است که توسط کميته مرکزى تعيين ميشود. اعضاء اين تشکيلات از ميان اعضاء داوطلب تشکيلاتهاى محلى توسط کميته مرکزى برگزيده ميشوند".

اين بند چيزى جز تأکيدى بر اين درک مشترک ما نيست که شرط لازم فعاليت يک حزب کارگرى در شرايط امروز، حزبى که ميخواهد کارگران را در متن مناسبات اجتماعى‌شان و در همان محيط کار و زيستشان سازماندهى کند و به مبارزه انقلابى بکشاند، در عين حال نيازمند يک سازمان فداکار حرفه‌اى و آگاه از اعضاء و کادرهايى است که بتوانند رهبرى سراسرى و ادامه‌کارى کار حزبى را تسهيل و تضمين کنند. هر چند اساسنامه مصوب پلنوم هنوز به تصويب کل حزب نرسيده و لذا اعتبار رسمى ندارد، با اين وجود از آنجا که اين بند درک و فرض تاکنونى همه ما را منعکس ميکند، دفتر سياسى تصميم گرفته است تا بر اين مبنا اولا برخى ضوابط کار در تشکيلات مرکزى (بخش خارج کشور) را روشن نمايد و ثانيا فعاليت اعضاء تشکيلات مرکزى را با مِلاک اين ضوابط مورد بازبينى قرار دهد و وظايف رفقا را بر اين مبنا مجددا تعريف نمايد.

رفقاى عضو تشکيلات مرکزى (در خارج) بايد تعهدات حداقل زير را بپذيرند:

١) انضباط اکيد تشکيلات مرکزى را، بويژه با توجه به بار امنيتى آن، رعايت کنند و پاسدارى نمايند.

٢) آماده پذيرش هرگونه مسئوليت و وظيفه‌اى که از جانب ارگان مسئول بر عهده آنان قرار داده ميشود باشند (بديهى است که هر ارگان در تعيين مسئوليتها مجموعه ملاحظات و محدوديتهاى مادى و واقعى افراد را در نظر ميگيرد و وظيفه هر رفيق در محدوده‌اى منطقى و عقلايى تعريف خواهد شد).

٣) در تخصيص وقت خود به امور گوناگون اولويت اصلى را به وظيفه حزبى خود بدهند و کليه امور ديگر را تابع آن نمايند.

٤) قادر باشند وقت کافى را به کار حزبى خود اختصاص بدهند. عضو حرفه‌اى حزب بايد بتواند لااقل در حد کارگرى که هفته‌اى ٤٠ ساعت براى امرار معاش خود و خانواده‌اش کار ميکند، براى امر انقلاب کار کند. مواردى که رفقا ناگزير از اختصاص دادن ساعات معيّنى به امور شخصى، ادارى و اجتماعى خود هستند، بايد به دقت تعريف شود و در صورت لزوم کار هفتگى هر رفيق با توافق ارگان مسئول کاهش يابد.

٥) هر رفيق بايد، حتى در مواردى که در مورد وظيفه‌اى که به او سپرده شده است و يا سياستى که بايد در حيطه کار خود به پيش ببرد اختلاف حس ميکند و يا ابهاماتى دارد، امور محوّله را بر طبق نظر ارگان مسئول به پيش ببرد، و اختلاف نظر و سليقه خود را از مجارى تشکيلاتى طرح کند و به بحث بگذارد.

فعاليت در تشکيلات مرکزى حزب امرى داوطلبانه است و تنها رفقايى در اين تشکيلات سازماندهى خواهند شد که آگاهانه و داوطلبانه موازين و ضوابط کار در اين عرصه را بپذيرند و به اهميت سياسى کار در اين بخش از تشکيلات واقف باشند. از اينرو رفقايى که به هر دليل نخواهند يا نتوانند تعهدات فعاليت در اين عرصه را برآورده کنند، از اين تشکيلات کنار گذاشته خواهند شد. لذا:

١) لازم است تمام رفقاى تشکيلات مرکزى مجددا آمادگى خود را براى کار در اين عرصه (بر طبق ضوابط تعيين شده) کتبا به کميته اجرايى اطلاع دهند.

٢) رفقايى که اين آمادگى را در خود نميبينند ميتوانند ١- در ظرف يک ماه مسائل و موانع خود را برطرف نمايند و آمادگى خود اعلام کنند (در اين زمينه ارگانهاى مسئول براى رفع گير و گرفت‌هاى مادى و فکرى رفقا نهايت کمک و همفکرى را خواهند نمود). در اين فاصله رفقا در حال مرخصى تلقى خواهند شد. ٢- تقاضاى انتقال به يک تشکيلات ديگر حزب (در خارج کشور، کردستان، فعاليت در عرصه کارگرى و توده‌اى در شهرها) را بنمايند. قطعا هر کدام از اين تشکيلاتها ضوابط خود را براى سازماندهى اعضا دارند و اين انتقال بايد مورد موافقت اين تشکيلاتها قرار بگيرد.

ترديد نيست که ضوابط بيان شده در اين نامه براى رفقاى ما تازگى ندارد و تا کنون نيز کسى از خود جز اين انتظارى نداشته است. با اين وجود لازم ديديم اين نکات را براى يادآورى تعهدات مشترک و بدست دادن مبنايى براى عضوگيرى‌هاى جديد در تشکيلات مرکزى، طرح کنيم. انتظار ما طبعا پاسخ مثبت همه رفقا به اين فراخوان است. با اين وجود انتظار داريم که رفقايى که مسائل و معضلات واقعى مانع فعاليت ثمربخش آنها در اين عرصه است با صراحت کافى مسائل خود را با ما در ميان بگذارند.

پيروز باشيد.
کميته اجرايى
١٩ بهمن ١٣٦٥


٭ اين نامه جزو اسرار و اسناد درونى حزب محسوب ميشود و بايد پس از مطالعه و بررسى به ک.اجرايى برگشت داده شود. يک نسخه از اين نامه در آرشيو کميته‌هاى اصلى در تشکيلات مرکزى موجود خواهد بود.

hekmat.public-archive.net #4055fa.html