صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4055
عنوان مطلب به رفقاى حزبى در تشکيلات مرکزى (بخش مستقر در خارج) درباره بند جديد براى اساسنامه، مصوب پلنوم ٨
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13651119 - 19870208
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2008-01-06