صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3975
عنوان مطلب بحث جنگ ايران و عراق ٢٣ر١١ر٨٤
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
214_01 214_02 214_03
تاريخ 13630902 - 19831123
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-10-22