صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4085
عنوان مطلب دو عارضه؛ در حاشيه بحث حزب و جامعه در پلنوم نهم - به اعضاى تشکيلات کانادا (اصل مطلب نوار است و عنوان ندارد)
اوريژينال
تاريخ 13771015 - 19990115 (تاريخ حدسى است)
فايل پايه فايل mp3 برگرفته از سايت عبدالله شريفى
انجام شده 20120322 - تنظيم و انتشار فايل اوديو
توضيح


Last updated: 2012-03-22