صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3892
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى، بلشويسم و انقلاب اکتبر
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
346_01, 346_02, 346_03, 346_04, 346_05, 346_06
تاريخ 13640207 - 19850427
فايل پايه متن پياده شده. فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد).
انجام شده 20060515 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090802 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد).
توضيح


Last updated: 2009-08-02