صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4040
عنوان مطلب سؤالاتى درباره جنبش کردستان، طبقه کارگر، خودمختارى و حق تعيين سرنوشت
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ ssssmmrr - yyyymmdd
اين نوشته بى امضاء و بى تاريخ است
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح تاريخ حدسى است 1983 1362


Last updated: 2007-11-02