صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0780
عنوان مطلب قرار کميته مرکزى درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسلامى
اوريژينال انترناسيونال شماره 16   Ant016
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730915 - 19941115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٢١ تا ٢٢٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02