صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3977
عنوان مطلب بحث سياسى در مورد اشغال کويت و بحران منطقه - ٢ر١٠ر٩٠
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
221_01 221_02 221_03
تاريخ 13690710 - 19901002
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1990-10-02-kweit-azar.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070819 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-19