صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3966
عنوان مطلب اظهار نظر در بحث ايرج آذرين درباره وحدت جهانى مارکسيستها
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
485_01 485_02
تاريخ 1365 - 1986 تاريخ نامعلوم و حدسى است
فايل پايه
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ نامعلوم و حدسى است


Last updated: 2006-10-10