صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3390
عنوان مطلب يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال فايل اوديوى راديو انترناسيونال
تاريخ 13780915 - 20001215
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20030624 - تنظيم و انتشار فايل صدا
20100117 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير
20221210 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
توضيح متن با نوار مقابله و تصحيح شد.


Updated: 2003-06-24 | 2010-01-17 | 2022-12-10