صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2490
عنوان مطلب کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره اول شماره ٦، ٢٠ مرداد ١٣٦٢ - BSa06
تاريخ 13620520 - 19830811
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى 2490fa.vnf
متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20031009 - تنظيم و انتشار html فارسى
20121229 - متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی.
قدم بعدى - مقابله شود.

Last updated: 2015-09-07