صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3470
عنوان مطلب نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى
اوريژينال جلد هفتم مجموعه آثار صفحات ٢٣٥ تا ٢٤٧
تاريخ 13690301 - 19900522
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7name-2tashkilat-FV.vnf 3470fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-03