صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4013
عنوان مطلب در نقد تئورى دوران (بحث مشترک منصور حکمت و حميد تقوايى) ١٦ر٦ر١٣٦١
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
434_01..05
تاريخ 13610616 - 19820907
فايل پايه 1982-09-naqhde_teori_dowran.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20070304 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070805 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-05