صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1340
عنوان مطلب درباره تحولات اخير در اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو همبستگى استکهلم (وابسته به راه کارگر)
اوريژينال ايسکرا شماره ٤ - ٢١ آوريل ١٩٩٨
تاريخ 13770129 - 19980418
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - نوار اين برنامه تهيه شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02