صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3843
عنوان مطلب سازماندهى ايرانيان در خارج
اوريژينال سه کاست نوار دريافت شده از رفيق رسول بناوند.
تاريخ 13670314 - 19880604
فايل پايه فايل word فارسى، متن پياده شده توسط رفيق سعيد يگانه (نوبت اول صحبتها)
انجام شده 20050924 تبديل به فورمت rm و smil
20051112 - اديت، تنظيم و انتشار فايل html فارسی (نوبت اول)
20051127 - متن پياده شده صحبتهاى نوبت دوم
20051204 - متن پياده شده صحبتهاى نوبت سوم
20051223 - متن پياده شده صحبتهاى نوبت چهارم (آخر)
قدم بعدى


Last updated: 2005-12-23