نامه به کورش مدرسى، ٢٩ خرداد ١٣٦٥
"خلقيات عقب‌مانده در حزب"
صفحه اول    صفحه دوم    صفحه سوم    صفحه چهارم    صفحه آخر      متن تايپ شده