صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0740
عنوان مطلب در پايان يک دوره - سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 15   Ant015
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730615 - 19940915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق فارس محمود)
فايل txt کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20041130 - تنظيم و انتشار html کردى
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٠١ تا ٢١٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-11-30