صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3210
عنوان مطلب آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوارهاى آرشيو انجمن مارکس لندن
متن پياده شده: "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 507 - 540
تاريخ 13800104 - 20010324
فايل پايه متن پياده شده: فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 87
فايل word ترکى komunizmiran.doc دريافت شده از رفيق سياوش آذرى.
انجام شده - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20060729 - تنظيم و انتشار html متن پياده شده فارسى
20071019 - انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى.
20221125 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى - مقابله شود.


Updated: 2007-10-19 | 2006-07-29 | 2022-11-25