صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3780
عنوان مطلب مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩
اوريژينال نوار برنامه راديوى فارسى لوس آنجلس، با عليرضا ميبدى
تاريخ 13780317 - 19990607
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1999-06-07-maybodi.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى. منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20040920 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070826 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-26