صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2610
عنوان مطلب وضعيت کنونى، چشم انداز آن و وظايف کمونيست ها - بيانيه ا.م.ک. ٢٨ خرداد ١٣٦٠
اوريژينال BSa04_Z2_00.html اسکن شده از روى جزوه نادر
ضميمه شماره ٢ بسوى سوسياليسم شماره ٤ (دوره اول)
تاريخ 13600329 - 19810619
فايل پايه 2610fa.vnf
انجام شده 20030402 - اسکن شد
20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-04-18