صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3976
عنوان مطلب در برخورد به بحثهاى جلسه ٥ر٤ر٦٣ در کردستان - "تبديل جنگ به جنگ داخلى"
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
216_01 216_02 216_03 216_05 216_06 216_07
تاريخ 13630415 - 19840715 تاريخ حدسى است
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح - تاريخ حدسى است.
- نوار اول از دقيقه ٤٠ به بعد خراب و از ٤٤ به بعد نامفهوم است.


Last updated: 2006-10-22