صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1040
عنوان مطلب ترکيه - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 24   Ant024
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760315 - 19970615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021023 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20200108 - انتشار متن کُردی ترجمه رفیق کاوه عمر
قدم بعدى - بايد با صفحه ٣٩٣ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2020-01-08