صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3880
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد شوروى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
299_01, 299_02, 299_04, 200_05
تاريخ 13650715 - 19861015 **
فايل پايه متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مر (آزاد).
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20091009 - تصحيح تنظيم و انتشار متن پياده شده، دريافتى از رفيق دنيس مر.
توضيح تاريخ نامشخص و حدسى است از روى بولتن شوروى


Last updated: 2009-10-09