صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1580
عنوان مطلب دوئل زودرس، حکم خامنه اى بن بست هردو جناح را عيان ميکند
اوريژينال ?
تاريخ 13790521 - 20000811
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021106 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-06